Pomoc prawna w sprawach o likwidację polisolokaty

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w znacznym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znaczna ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona zostaje tylko jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, toteż nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.